Sisältöön

Teatteri Lysti — Hervannan Teatteri Lysti ry

Tietoa Lystistä

Tietoa Lystistä: Yhdistyksen säännöt

Tampereella 3.12.2003 (sääntöjen muutos vahvistettu sääntömääräisessä kokouksessa 5.6.2014)

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hervannan Teatteri Lysti ry ja sen kotipaikka on Tampere.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää omaehtoista paikallista teatteri- ja näytelmäharrastustoimintaa sekä muuta vastaavaa kulttuuritoimintaa Tampereen kaupungin alueella, erityisesti Hervannassa ja sen lähialueella sekä koota näyttämötaiteiden harrastajat yhteiseen toimintaan teatteriharrastuksen tunnetuksi tekemiseksi. Yhdistys voi harjoittaa toimialaan liittyvää toimintaa myös Tampereen kaupungin alueen ulkopuolella. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu tai muun välittömän taloudellisen edun jakaminen jäsenistölle.

2.1 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • ylläpitää Teatteri Lysti – nimistä teatteria ja siihen liittyvää musiikki- ja tanssitoimintaa
 • toimeenpanee teatterinäytäntöjä ja konsertteja sekä niihin verrattavia tilaisuuksia
 • järjestää harjoituksia ja tiedotus., tutkimus- ja koulutustilaisuuksia.
 • harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa

2.2 Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa erilaisia talkootöitä ja järjestää kahvituksia ja myyjäisiä. Yhdistys voi järjestää maksullisia teatteriesityksiä, huvitilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi liittyä myös muihin yhdistyksiin.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla vaikuttanut yhdistyksen toimintaan.

Kunnia- ja kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa osallistumis- ja puheoikeus ilman äänioikeutta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai pyrkimyksiä tai haittaa vakavasti yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Hallituksen tulee tarjota jäsenelle tilaisuus selvityksen antamiseen ennen erottamista. Jäsen voi saattaa erottamisasian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi ilmoittamalla asiasta hallitukselle 30 päivän kuluessa asiasta tiedon saatuaan.

Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kuuden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaiset ja kannattajajäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää vuosikokous kummallekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat neljä (4) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa, ensimmäisen vuoden kuluttua arvan perusteella, myöhemmin kukin vuorollaan.

Hallitukseen kuuluu myös kaksi (2) varajäsentä, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6.1. Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 • johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti
 • valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle
 • hyväksyä varsinaiset ja kannattajajäsenet yhdistykseen ja pitää jäsenrekisteriä
 • asettaa tarpeelliset alaisuudessaan toimivat toimikunnat
 • huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta
 • huolehtia siitä, että yhdistyksessä pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaatii
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä työehdot

7. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja kukin yksin tai henkilö yksin, jolla on hallituksen erikseen siihen antama oikeus.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään helmikuun 15. päivä. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei säännöissä ole toisin määrätty.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle lähettämältä kutsu sähköpostitse jäsenille ja niille joilla ei ole sähköpostia, lähetetään kutsu kirjeitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokouksen alkua.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja

9. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaudeksi

10. valitaan hallitukseen kaksi (2) varajäsentä.

11. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

12.1 Yhdistyksen purkautumisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ja purkamiseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosan enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

Asioissa, joista ei ole määräystä näissä säännöissä, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Palaa edelliselle sivulle klikkaamalla tästä.

Tule mukaan Lystin toimintaan! Klikkaa tästä!

Kirjoita Lystin vieraskirjaan. Klikkaa tästä!

Copyright © Hervannan Teatteri Lysti ry